Mateřská škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky

Canisterapie

Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou

Název projektu : „Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“ navazuje na ŠVP MŠ

Canisterapie

Pilotní projekt „Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“ byl v Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, zahájen v roce 2019. Jedná se o terapii dětem, které vyžadují SVP, a to na základě doporučení canisterapeutky Michaely Nové, která v MŠ pravidelně provádí jednorázové canisterapeutické aktivity s intaktními dětmi. Canisterapeutka má se svými psy mnohaleté praktické zkušenosti v oblasti poskytování canisterapie. Z praxe již ověřené pozitivní působení psů vede k řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních u dětí s těžkým zdravotním postižením, poruchami komunikace a autisty, zvýšení jejich motivace při rehabilitaci a povzbuzení imunity jejich organismu prostřednictvím kontaktů s pejsky. Projekt „Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“, je financován z podpory zřizovatele Města Valašské Klobouky, jmenovitě paní starostky Mgr. Elišky Olšákové, rady města a ze sponzorského daru, který poskytla sama terapeutka paní Nová. Paní Michaela Nová navštěvuje zdejší Základní školu, kde provádí  rovněž canisterapeutické aktivity.  Finanční hotovost terapeutka získala za provedené aktivity společně spojené s prodejem fotografií pejsků, a tím, že tuto ukázku v ZŠ navštívili všcihni žáci školy, mohla věnovat část výtěžku na pokrytí nákladů spojených s canisterapií pro děti s SVP v mateřské škole.

Canisterapeutický pes s terapeutem dochází jednou měsíčně do naší mateřské školy. Jsou zajištěny bezpečnostní podmínky ze strany jak canisterapeuta, tak i pedagogického dozoru.

Obecné cíle canisterapie

Rozvoj citových schopností

 • Uspokojování potřeby něžnosti formou mazlení, hlazení psa
 • Dítě při povídání s terapeutem zjišťuje, že i pes může být veselý, smutný, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem
 • Terapeut se snaží v komunikaci klienta se psem snížit pocit nesmělosti, ostychu a uzavřenosti a podpořit spontánní chování a jednání klienta
 • Během terapie se u klienta rozvíjí ochranitelské a pečovatelské snahy, při použití velkého psa získává dítě pocit bezpečí (tato metoda nesmí být použita při strachu z velkých zvířat), při využití malého psa se rozvíjí ochranitelské a pečovatelské postoje
 • K odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta dochází při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete
 • Klient poznává ve „svém“ psovi spojence a kamaráda pro zvládnutí terapie a chování ve skupince více dětí ( při skupinové terapii )

Rozvoj rozumových schopností

 • Cílenou hrou a plněním různých úkolů u klienta probouzíme zájem o dané aktivity se zájmem zvyšovat délku soustředění se na danou činnost
 • Snaha o rozvíjení pozorovacích schopností ( pozorování stavby těla psa, jeho uši, oči, ocas) a snaha o stanovení si zásad správného chování k ostatním zvířatům-lidem, pes obohacuje klienta o kladné emocionální zážitky a také mu napomáhá k navazování nových přátelství
 • V rámci vzájemné interakce klienta se psem se zkvalitňuje slovní zásoba, zlepšují se komunikační dovednosti a vyjadřovací schopnosti, zejména velmi vhodné využití u autistických klientů, kdy pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi. Pes sám o sobě je tématem ke komunikaci, k rozhovoru nebo vyprávění (dítě hledá slova, snaží se správně artikulovat, v přítomnosti psa se snaží komentovat, co pes dělá, má potřebu povídat si se psem, udělovat mu povely, volat na psa jménem, napodobovat jeho vrčení, štěkání) Děti, které nemluví, dávají najevo radost z přítomnosti psa pobrukováním nebo úsměvem.
 • Krmení, samotné starání se o psa napomáhá k nácviku ovládání sebe sama, kdy je potřeba psa nevyrušovat
 • Prostřednictvím psa se daří zmírňovat agresivitu klienta, neboť ke zvířeti si klienti najdou rychleji cestu než k ostatním členům skupiny

Rozvoj pohybových schopností

 • Formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat
 • Terapeutické činnosti se volí podle toho, je-li klient samostatně pohyblivý nebo částečně či zcela imobilní. Vzhledem k tomu, že schopnosti a možnosti každého klienta i každého psa jsou velmi různé, je věcí psovoda a terapeutů, jaký přesný metodický postup zvolí.

Canisterapeutická hodina

Na počátku každé canisterapeutické práce by měl být jasně stanoven směr a účel této práce vzhledem ke konkrétnímu jedinci, který tuto terapii bude využívat. Jak psovod, tak i terapeut přihlíží k individuálním zvláštnostem, potřebám a přáním klienta, také je potřeba stanovit individuální cíl canisterapie pro každé dítě. U dětí je mnoho důležitých faktorů, které ovlivní možnosti, formu, průběh a cíle canisterapie, ty nejvýznamnější jsou:

 • věk dítěte
 • mentální schopnosti (často se canisterapie využívá u dětí s mentálním postižením, kde samozřejmě mentální věk neodpovídá věku chronologickému)
 • charakter a temperament dítěte
 • druh postižení dítěte (v případě tělesných postižení je ve většině případů nutná přítomnost fyzioterapeuta)
 • dovednosti a zájmy dítě

 

Průběh canisterapie u jednotlivých druhů postižení a druhů klientů

V hodinách se můžou střídat činnosti, skupinové práce, individuální práce, pohybové hry a relaxace pro celkový rozvoj jedince.  Pro vývoj jedince je důležité i zdravé sebevědomí a sebejistota, pocit bezpečí, schopnost být samo sebou a v neposlední řadě i schopnost začlenění do společnosti.

 

Úvodní část
V úvodní části dochází k seznámení, v dalších hodinách již k vzájemnému přivítání. Tento krok je důležitý pro navození pocitu bezpečí a důvěry, proto příchodu psa by měl klient být ve stejné úrovni jako pes (sed, stoj). V této části dochází k seznámení.

Relaxační část
Druhou částí je tzv. relaxační část, neboli část prožitková, která si klade za cíl dosáhnout silného emocionálního prožitku klienta. Nejdůležitější je snaha o navození příjemných pocitů, o předávání energie, relaxaci a uvolnění napětí svalů. Jde o nejdůležitější část zejména pro nehybné klienty, kteří mohou být vedle nebo podél psa polohováni. Samotnou bezprostřední přítomnost psa necháme působit na co největší část co nejvíce obnaženého těla klienta (malé děti jen v plenkových kalhotkách). V této části je poskytován klientovi čas a prostor pro zorientování se v poloze a její vnímání.

 

Aktivní část
V další neméně důležité části - aktivní části, jde o aktivizaci klienta k samostatným aktivitám podle individuálních možností a schopností. Po relaxační části dochází u klienta k uvolnění celého těla a klient je připraven a schopen se lépe zaměřit na daný úkol. Činnosti v aktivní části jsou zaměřeny na rozvoj motoriky se snahou procvičit co nejvíce svalových skupin, na rozvoj a procvičování komunikace a jiných dovedností.

Závěrečná část
V závěrečné části dochází k uklidnění, zhodnocení canisterapie, dle svých možností a schopností i klienty,  pochválení klientů a za odměnu mohou se souhlasem psovoda psa krmit granulemi. Klienti jsou motivováni k další canisterapeutické jednotce, na co se klienti příště můžou těšit.

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332
e-mail: msvalklobouky@gmail.com

Datová schránka: q9yk3ei

Telefonní kontakt:
577 320 024 - ředitelka
577 320 025 - ekonomka
577 320 528, 605 103 045 - vedoucí stravování, omlouvání dětí

Zřizovatel

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 311 111

E-mail:podatelna@mu-vk.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

O svaté Anselmeně semeno do země.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie