Mateřská škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky

Logopedie

Nabídka

Nabízíme INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, PORADENSTVÍ

• odborné vyšetření klienta, rodičů i dalších zájemců speciálním pedagogem –   logopedem
• zpracování povinné dokumentace pro odklad školní docházky a pro zařazení dítěte se speciálními potřebami do speciálních (logopedických tříd) či běžných škol (dětí s vadou řeči)
• pomoc při výběru vhodných pomůcek a odborné literatury
• informace o využití počítačů pro výuku i terapii fonematického sluchu

Termíny poradenství v MŠ

Poradenský den Valašské Klobouky

4.10.

8.11.

20.12.

17.1.

  14.2.

13.3.

  10.4.

15.5.

12.6.


 

DŮLEŽITÉ JE ZAČÍT S PODPOROU ROZVOJE KOMUNIKACE VČAS!

 

Objednávky přijímá  :

Speciální pedagog-logoped: Mgr. Marcela Ševelová
telefon:  770 152 229   Email: marcela.sevelova@val-mez.cz

Administrativní pracovník : Eva Halamíčková

telefon: 576 809 854, 774 424 354

 

 

 

Naše nová logopedická pracovna

učebna

učebna

učebna

učebna

učebna

učebna

učebna

učebna

Logopedická intervence v naší mateřské škole ve školním roce 2015/2016

logopedie

Logopedická péče je jedním z nejdůležitějších poslání naší školy. Cílem je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Oblasti logopedické intervence a rozvoj komunikačních dovedností zahrnují péči jak skupinovou, tak individuální a jsou v nich využívány různé metody a formy práce. Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace.

1. Skupinová intervence pro děti

Kolektivní intervence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. Je vykonávána denně a prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem. K obohacení a zpestření logopedické intervence využíváme mnoho speciálních učebních pomůcek.

V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu
 • hygienu mluvidel
 • sociální dovednosti
 • slovní zásobu

Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení ve skupině dětí v rámci třídy.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

2. Individuální intervence pro děti

Již od září probíhaly v jednotlivých třídách logopedické orientační vyšetření řeči dítěte, které nám poskytly ukazatele o potřebnosti logopedické intervence u dětí s vadami řeči. Protože potřeba nápravy řeči u dětí v letošním školním roce přesahuje kapacitu, jsou upřednostňovány děti z předškolních tříd, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení.

Častěji se však setkáváme s tím, že rodiče vyčkávají, až jejich dítě dosáhne předškolního věku, aby mohlo absolvovat nápravu řeči v mateřské škole. Na nápravu vad je v 5 letech již dost pozdě a korekce hlásek je velmi ztížená špatnou fixací. Většina rodičů nechává tuto skutečnost na poslední chvíli, zejména před nebo i po zápisu dětí do 1.tříd, kdy se plní logopedická pracoviště a to i ta soukromá, kde je tato péče zpoplatněná.

Logopedická péče v naší mateřské škole je zdarma a probíhá každý lichý týden v době od 7.45 – 9.45 hodin a navštěvují ji vybrané děti ze třídy Kuřátek, Hvězdiček, Motýlků a Sluníček.

Tímto bychom chtěli poprosit rodiče, aby dětem, které navštěvují logopedickou péči v naší škole, pořídili sešitek nebo deníček, kde jim bude pravidelně zapisována slovní zásoba k domácímu procvičování. Pokud budou rodiče potřebovat radu, doporučení či pomoc, mohou se na nás kdykoliv obrátit. Také mají možnost se přijít podívat, po předchozí domluvě,  jak se provádí náprava té které hlásky u jejich dítěte. Budou se tak moci svým dětem lépe věnovat.

Apelujeme na rodiče, aby nenechávali mluvní vývoj svých dětí na poslední chvíli!

Jak se tedy „učit mluvit“?

 • Je dobré vymezit si každý den čas, kdy se budeme dítěti aktivně věnovat. Nemusí to být dlouhý časový úsek, lepší je činnost rozdělit do několika kratších bloků (po pěti,  deseti minutách) 
 • Velmi důležitá je komunikace očí, oční kontakt – sedněme si do úrovně dítěte, nedívejme se na něj shora.
 • Odstraňme všechno, co nás může v době učení (práce, komunikace, hry) rušit. Je důležité vypnout televizi, rádio, dát z dosahu ostatní hračky, používejte pouze pomůcky určené ke konkrétní činnosti.
 • Pokud je dítě unavené nebo ho učení nebaví, přestaňme. Je lepší vyčkat, až se dítě bude opět soustředit na práci.

Ve školním roce 2015/2016 jsme se aktivně zapojili do projektu, který vyhlásilo MŠMT – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016, pod názvem „Zapišme si za uši, že šišlání nám nesluší“.  Projekt je zaměřen na pokračování a zkvalitňování logopedické intervence u dětí naší mateřské školy a to jak prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání se zaměřením na logopedii našich pedagogických pracovníků, tak i v oblasti dovybavení třídy mateřské školy moderními pomůckami a výukovými programy pro řečovou výchovu. Do projektu bude zahrnuta nejen péče o děti, které jsou v rámci depistáží začleněny k přímé a individuální práci s logopedickou asistentkou, ale i práce s dětmi z běžných tříd, které vykazují potřebu podpory řečového vývoje. Logopedická reedukace bude probíhat v úzké spolupráci s rodinou. Cílenou logopedickou intervencí bychom chtěli dosáhnout toho, aby měly děti před vstupem do ZŠ nejen správnou výslovnost všech hlásek, ale aby u nich byla rozvinuta řeč ve všech jazykových rovinách. V propojení s rozvojem ostatních oblastí vývoje, budou mít tyto děti usnadněnou další vzdělávací cestu.

Všichni doufáme, že náš záměr bude podpořen a my jej budeme moct v naší škole realizovat.

kolektiv MŠ

Hrajeme si se slovíčky aneb logopedie hrou

obrázek

 

 „Někdy slova děti straší,
jazýček v nich škobrtá,
šustí, švestka, šelest, šestka,
snad se šťastně vymotá.“

 

V prvních dvou letech života je správné dopřát dítěti volnost ve vlastním hledání a zkoušení, aby si samo a po svém „oblamovalo“ svůj jazýček a snažilo se postupně napodobovat slyšený řečový vzor. Jakmile je však jazyk dítěte dostatečně obratný a pružný, měla by být jeho řeč hravě a nenápadně ovlivňována a usměrňována. U většiny dětí by měla být řeč na dobré úrovni kolem čtvrtého roku věku. V pátém a šestém roce se již jen zdokonaluje artikulační pružnost a obratnost pomocí písní, rýmovaček, říkánek a básní.

Mnozí odborníci zdůrazňují, že „právě v útlém věku je možno předcházet poruchám řeči dobrou výchovou řeči“, protože veškerá výchova má nejtrvalejší výsledky, začíná-li již od nejútlejšího věku dítěte. Správnou řečovou výchovou lze překonávat i poruchy již vzniklé, vyvolané výchovnými chybami rodičů a jejich netrpělivostí a spěchem; proto má být a jak to je i naší mateřské škole – „péče o řeč nedílnou součástí předškolní výchovy“.

Od začínající školního roku 2014/2015  je opět v naší mateřské škole logopedická péče realizovaná jak denní kolektivní logopedickou intervencí ve třídách, tak i formou individuální logopedické péče.

Na začátku každého školního roku učitelky jednotlivých tříd zjišťují stav výslovnosti jednotlivých dětí – provedou tzv. depistáž.

Toto vyšetření odesíláme do SPC Valašské Meziříčí naší specializované pedagogické logopedce, která 2 x ročně navštěvuje mateřskou školu, aby zabezpečila metodickou pomoc, případně metodický materiál.

Celkem dochází na logopedickou intervenci 25 dětí ze tří tříd :  

2. třída - Motýlci ………. 1 dítě
5. třída - Hvězdičky …...  8 dětí
1. třída - Kuřátka ……….16 dětí

Individuální logopedickou péči v naší mateřské škole provádíme 1 x za 14 dní, tj. každý lichý týden od 7.40 hod. – 9.40 hod. Děti mají k dispozici logopedický sešit obsahující logopedická cvičení, motivující k činnosti doma s rodiči.

Rodiče, zkuste s dětmi doma také procvičovat a tímto jim tak pomoci zvládat rozvoj jejich řeči. Netýká se to samozřejmě jen předškolních dětí, důležitá jsou cvičení i s dětmi mladšími. Předpokladem pro správný vývoj dětské řeči není  jen motorika mluvidel, ale patří zde mimo jiné i motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, dechová cvičení, smyslová cvičení, apod.

Ke dni 19.11.2014 byly vyřazeny z logopedické péče v naší mateřské škole  celkem 3 děti pro zvládnutí výslovnosti.

Abychom nepředkládali rodičům jen teorii, nabízíme několik námětů pro motoriku mluvidel:

 • Pohyb jazyka dopředu a dozadu  - čertík
 • Pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět – sekačka , ještěrka mává ocáskem
 • Pohyb jazyka nahoru a dolů –olíznout si špičku nosu , bradu , olíznout si horní ret , dolní ret – mlsná kočička
 • Pohyb jazyka do kruhu – čistíme si jazýčkem zoubky
 • Pohyb rtů – našpulit rty – dáváme pusinku , foukáme , pískáme , olizujeme si prst od medu…
 • Pohyb rtů –úsměv a zamračení
 • Jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu po patře a rychle se natáhne – zvuk připomíná klapání koňských kopyt
 • Uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret / brm ,brm …. /
 • Kloktání vody – procvičuje patrohltanový uzávěr
 • Nafukování obou tváří a pak prsty „ propíchnout „  - balónek praskl
 • Jazykem vydouvat levou a pravou tvář zevnitř – hrajeme pink – ponk
 • Vibrace  volných , k sobě přiložených rtů při výdechu – jak frká koník
 • Nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven - mašinka se rozjíždí
 • Držet horní zuby proti  dolnímu rtu – fíííííí – vítr fouká
 • Rozechvívat rty pohybem rtů – startování motorky
 • Objíždět zoubkama jazyk při zavřených ústech – čistíme si zoubky
 • Šššššššššššššššš  - jede vláček
 • Čičí , čičí , čičí , čičí ,  - voláme na kočičku
 • Bzz , bzz , bzz , bzz,  - bzučíme jako moucha
 • S s s s s s s s s s s s s s -    syčení hada  ……….    a  mnoho dalších
 •  Ch ch ch ch ch ch -  dýcháme si na ruce,které zebou  …..

„Pomozte nám, pomáháte tím svým dětem“

za kolektiv MŠ Bc. Radka Zadrabajová

Logopedická prevence

Správná mluva je vizitkou každého z nás, avšak zkušenosti pedagogů, klinických logopedů varují, že stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. Pokud se porucha podchytí včas a dojde k efektivnímu působení nejen v MŠ, u klinického logopeda, ale především doma, je velké procento úspěšnosti jejího úplného odstranění. Velkou roli ve vývoji řeči hraje zájem a všímavost Vás rodičů. Využijte své role a moci, buďte všímaví, kreativní a nebojte se v případě pochyb se na nás obrátit. Z hlediska vývoje řeči přibližně kolem 7. roku končí to nejvhodnější období, aby se řeč a vůbec komunikace správně rozvinula, dítě se naučilo dobře vyslovovat a řeč i výslovnost se stačila upevnit.

 

Jak mohu dítěti pomoci

 • mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte si zážitky, vysvětlujte jim obsah shlédnutého filmu, aby mu rozuměly a poznávaly nová slova, buďte trpěliví a vyslechněte vyprávění svého dítěte, dejte mu příležitost mluvit, vyjádřit se…
 • Nedejte na rady typu (byť od odborníka), že v 5 letech je ještě čas. NENÍ  TO  PRAVDA! (př.tříleté děti již mají hovořit a to přinejmenším v jednoduchých větách).
 • Procvičujte doma s dětmi to, co vám logoped zaznamená do notýsku.
 • Dítě má pomůcky potřebné k logopedické práci. K předávání informací mezi učitelkou a rodiči slouží notýsek, který si děti vždy nosí.

 

Některé zásady pedagogické prevence

 • Nenutit dítě mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj!
 • Nezesměšňovat dítě opakováním jeho chyb­ných výpovědí.
 • Netrestat, nekritizovat a neupozorňovat dítě, že mluví špatně.
 • Neopravovat ho, nevracet se, aby něco vyslovilo, zopakovalo, zodpovědělo správně.
 • Nepřerušovat dítě při mluvení.
 • Nevyčítat dítěti, že málo a špatně mluví.
 • Nenutit dítě mechanicky opakovat předříká­vaná slova bez pochopení jejich obsahu.
 • Nenutit dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce.
 • Nevystavovat dítě komunikačním situacím, v nichž by selhalo nebo se cítilo neúspěšné.
 • Nepodceňovat ani nepřeceňovat komuni­kační schopnosti dítěte.
 • Nestresovat dítě nedostatkem času, netrpělivostí.
 • Nezapojovat dítě do činností, které v něm vy­volávají strach a úzkost.
 • Nevyvozovat u dítěte správnou výslov­nost narušené hlásky — to je v kompetenci logopeda.

„Pomozte nám, pomáháte tím svým dětem“.

Mluvit není jen vyslovovat

Bc. Radka Zadrabajová

Vytváření jednotlivých hlásek, zejména těch artikulačně náročnějších, trvá určitou dobu. Proto nepřesná nebo odchylná  výslovnost je jev pouze přechodný – vývojový. Tento jev se v průběhu dalšího vývoje, rozvojem motoriky mluvidel a sluchové diferenciace, ve většině případech upraví.  Mateřská škola je ideální prostředí pro rozvíjení dětské řeči.  Paní učitelky mají široké možnosti věnovat se cíleně a opakovaně rozvoji smyslového vnímání a obratnosti mluvidel, nácviku hospodaření s dechem, rozvoji fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, což mohou provádět během celého dne formou hry.

K logopedické prevenci patří rozvoj jemné a hrubé motoriky, pracovní, hudební a výtvarné činnosti. Smyslem logopedické prevence je pak  předcházení vadám v jejich celé šíři. Výchovně-vzdělávací program v MŠ podporuje všestranný harmonický vývoj dítěte a s tím i rozvoj všech řečových rovin. Mnohé děti se „rozmluví„ až po nástupu do mateřské školy.

Důležitý je mluvní vzor učitelky – je to jeden ze základních kamenů prevence a citlivé opravování dysgramatismů. Když 4leté dítě řekne: „ Já jsem to vezmul“, učitelka mu odpoví: „Ano , ty sis to vzal". Neměli bychom říkat dítěti, že je to špatně, ale sami zopakujeme správnou gramatickou stavbu věty.  U 3 – 4letých dětí je používání nesprávných tvarů ještě v normě , ale v 6ti letech už ne.

Je  velmi zarážející , že mnohým rodičům  nevadí špatná výslovnost dětí. Dítko je v předškolním věku, chystá se k zápisu do školy a rodiče nechtějí slyšet, že dítě tvoří hlásku „ r „ měkkým patrem – ráčkuje. Náprava je v tomto věku a po zafixování nesprávné výslovnosti velmi složitá a zdlouhavá.

V naší mateřské škole probíhá logopedická prevence denně a prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. V ranním kruhu děti provádějí artikulační cviky – čertík , kočička se olizuje, hrajeme pink-ponk, korýtko,  startování motorky, dechová cvičení , rytmická cvičení a mnoho dalších. Přímá náprava řeči u dětí  je prováděna v  liché týdny ráno od 7.40 – 9.40 hodin . Každé dítě má svůj sešit, kde je mu zaznamenáváno procvičování té které hlásky  a slovní zásoba k upevňování.

 

Logopedická dokumentace všech dětí / chodících na logopedii / je vedena a obsahuje:

 • souhlas rodičů s docházkou do logopedie
 • logopedický spis dítěte s anamnézou
 • obsah ,  činnost a frekvence  práce  u každého dítěte
 • vyřazené děti z nácviku logopedie

 

Na začátku školního roku 2013/2014 docházelo na logopedii 37 dětí.

Od 1.2.2014 dochází na logopedickou nápravu řeči  25 dětí.

Logopedického nácviku se zúčastňují i rodiče dětí  a mohou tak daleko lépe s dětmi procvičovat doma. Bohužel, takových rodičů je velmi málo, spíše se setkáváme s tím, že  se dítěti doma po této stránce nikdo nevěnuje. Dítě řekne pravdu a ani nemusí, logopedka ihned pozná, zda mu byla doma věnována péče. Přitom to není nic složitého – obvykle stačí s dítětem procvičovat 5 minut  denně  či obden – podle zápisu v deníčku nebo sešitku.

 

Často  slyšíme na adresu některých logopedických pracovnic, že byly takové a onaké, že jejich dítko nic nenaučily. Logoped není od toho, aby naučil dítě správně vyslovovat.  Poradí, předvede, usměrní a pomůže, zbytek je záležitost rodičů.

Kdysi nám jedna maminka řekla, že na  logopedické nápravě řeči učili jejich chlapce jen samé blbosti : hýbání jazýčkem, grimasy, úsměvy, mračení, olizování ……….a že je tam zbytečné chodit. Omyl !  I tohle je součást logopedické práce .

 

Do pátého (s tolerancí do sedmého) roku dítěte jsou chyby ve výslovnosti chápány jako fyziologický jev - POSOUZENÍ JE VŠAK INDIVIDUÁLNÍ, PODLE ROZSAHU CHYB A ZPŮSOBU TVOŘENÍ HLÁSEK. Přesto, že je vývoj výslovnosti individuální a variabilní platí pro její osvojování jisté zákonitosti:

1. samohlásky, dvojhlásky
2. P, B, M, T, D, N, K, G, CH, J, F, V do 3. roku
3. L, Ť, Ď, Ň, začíná vývoj Č, Š, Ž do 4. roku s tolerancí do 5. roku
4. C, S, Z, R, Ř do 5. roku s tolerancí do 7. roku 


Náprava vad řeči po 7. roce se stává delší a náročnější!

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
1
7 8 9
10 11 12
1
13 14 15 16
17 18 19
1
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332
e-mail: msvalklobouky@gmail.com

Datová schránka: q9yk3ei

Telefonní kontakt:
577 320 024 - ředitelka
577 320 025 - ekonomka
577 320 528, 605 103 045 - vedoucí stravování, omlouvání dětí

Zřizovatel

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 311 111

E-mail:podatelna@mu-vk.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie