Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Správní řízení - přijetí dětí do MŠ Matrika - evidenční listy Třídní knihy Spisy, přijetí dítěte Personální agenda Mzdová agenda DVPP Zápisy z ped. rad Spisová kniha, příchozí a odchozí pošta, e-mailová komunikace Individuální vzdělávání dětí, SVP Hodnocení dítěte - diagnostika Hospitace Školní jídelna Úrazy dětí, úrazy zaměstnanců, BOZP Evidence ochranných pomůcek Evidence docházky, omluvné listy dětí
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce správce
Účel zpracování organizace přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání evidence dětí přijatých k PV povinná dokumentace, vedení školní evidence povinná dokumentace, zápis dítěte do mš, rozhodnutí, žádosti-převzetí rozhodnutí dítěte o přijetí, dohoda o docházce odvolání, zmocnění osob vyzvedávající dítě z mš vedení personální agendy - zaměstnanci mš  evidence mezd a docházky zaměstnanců mš, evidenční listy, mzdové listy, daňová prohlášení, evidence DVPP, zpracování plánu DVPP - zaměstnanci mš  evidence zápisů z pedag.rad vedení spisové služby, datová schránka, PC -  email - doručené, odeslané evidence dětí pro individuální vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby evidence dětí a jejich diagnostika - listinná podoba archy evidence výsledků vzdělávací práce učitelů vedení evidence strávníků - dětí, zaměstnanců mš, evidence faktur - sklad potravin, evidence přehledu výše stravného a úplaty, sledování platby za stravné a úplatu Evidence úrazů, hlášení úrazů, prezenční listina BOZP, plány Bevidence pracovních pomůcek, prezenční listina evidence docházky, omluvných listů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
děti - žadatelé, zákonný zástupce dítěte děti - žadatelé, zákonný zástupce dítěte, učitelé učitelé, děti zákonní zástupci, děti, ředitelka zaměstnanci mš, ředitelka, ekonomka zaměstnanci MŠ, ředitelka, ekonomka pedagogičtí pracovníci školy zaměstnanci MŠ, zákonný zástupci, děti adresáti, odesílatelé, ředitelka děti, ředitelka, zákonní zástupci děti, učitelé učitelé, ředitelka zákonní zástupci, děti, zaměstnanci mš, dodavatelé zaměstnanci a děti, ředitelka kuchařky  děti, zákonní zástupci
Kategorie osobních údajů elektronicky a listinně : jmenné, adresní, datum narození, zákonný zástupce, kontakt elektronicky a listinně : jmenné, adresní, datum narození, zákonný zástupce, kontakt, děti se SVP listinně : jmenné, kontaktní,  elektronicky a listinně : jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,  elektronicky a listinně : adresní, identifikační, výkon práce, zdravotní, mzdové elektronicky a listinně :  identifikační údaje, adresní, mzdové nároky listinné : adresní, identifikační elektronicky a listinně : elektronicky a listinně : adresní, identifikační listinně : osobní údaje, adresné údaje listinně : Jméno, příjmení, datum narození, datum záznamů, jméno učitelky, praktická samostatnost, sociální informovanost listinně a elektorinicky : adresní, identifikační, popisné elektronicky a listinně : jméno a příjmení zaměstnanců MŠ, dítěte, datum narození, bydliště, způsob platby za obědy, výpis z účtu listinně a elektronicky : Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty, podpisy zaměstnanců, identifikační listinně : jméno, datum narození, zdravotní průkazy, další vzdělávání - školení, osvědčení listinně : jmenné, nepřítomnost
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci, zákonní zástupci určení zaměstnanci, zákonní zástupci ředitelka, učitelé, kontrolní orgány ředitelka, Bartová Eva, kontrolní orgány zaměstnanci mš, ředitelka, ekonomka, kontrolní orgány zaměstnanci mš, ředitelka, ekonomka, kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány, zaměstnanci MŠ ředitelka, kontrolní orgány, zaměstnanci MŠ ředitelka, kontrolní orgány, ekonomka, Bartová Eva kontrolní orgány, ředitelka, učitelé zákonní zástupci daného dítěte, vyučující učitel, kontrolní orgány  ředitelka, kontrolní orgány, učitel ředitelka, kontrolní orgány, vedoucí školní jídelny, zaměstnanci, ekonomka ředitelka, učitelé, kontrolní orgány, ekonomka ředitelka, zaměstnanci, kontrolní orgány, vedoucí školní jídelny kontrolní orgány, zákonní zástupci, učitelé
Doba uchování osobních údajů skartační lhůta 10 let evidence dětí - aktivně, po dobu docházky do MŠ, archiv - skartační lhůta 5 let S5 S10 S10 S30 S5 V5 A10 S10 S5 A5 S3 S10 S10 S5
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c C c c c c c c c c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   § 28 zákona 561/2004Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád § 28 zákona 561/2004Sb., školský zákon § 28 zákona 561/2004 Sb., § 28 zákona 561/2004Sb., školský zákon Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon 564/2006 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ped. Pracovníků Zákon 561/2004 Sb., § 28 písm. H Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zákon 561/2004 Sb., § 34 Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných §119 zákona 561/2004 Sb., vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 561/2004 Sb. Školský zákon, Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 561/2004 Sb. Školský zákon, Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon 561/2004 Sb., zákoník práce, Školský zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE